A nemzeti történelem iránti érdeklődés a reneszánszát éli, se szeri, se száma az olyan kiadványoknak, weblapoknak, amelyek ezt az érdeklődést kiszolgálják. Sajnos nem mindig tárgyszerűen és nem mindig minden hátsó szándék nélkül.

Ez a helyzet különösen nagy terhet rak iskoláink történelmet oktató pedagógusai vállára, akinek nem egyszerűen csak tanítaniuk kell, hanem valóságos küzdelmet kell folytatniuk a tudományosság próbáját ki nem álló információk özöne ellen.

A szlovákiai magyar iskolák, az ott oktatók és tanulók jogos igénye az, hogy a felvidéki magyarság történelme a tananyag szerves részét képezze. Ehhez azonban ma nem csupán a megfelelő tantervek, de megfelelő tankönyvek is hiányoznak.

Ezt a hiányt – némileg pótolva – kínáljuk a történelmet oktató pedagógusoknak és a történelmet tanuló diákoknak az alábbi segédanyagokat.

Történelmi Olvasókönyv a szlovákiai magyarok történetének oktatásához

Az olvasókönyvbe a témával foglalkozó szakmai írásokat gyűjtöttünk össze. Az online olvasókönyv elsősorban a tanárok felkészülését szolgálja, és olyan tudásanyag forrása lehet számukra, ami elősegítheti, hogy a szlovákiai magyarok történetét is megfelelő terjedelemben és megfelelő tartalommal oktathassák. A besorolt tanulmányok alkalmasak lehetnek arra is, hogy egy-egy felkészültebb, érdeklődőbb középiskolai tanuló is foglalkozzon velük.

A tanulmányok, amelyek szerzői elsősorban hazai történészek, végigkövetik a szlovákiai magyar történelmet 1918-tól egészen a legutóbbi évekig és számos olyan kérdést világítanak meg, amelyekre választ jelenleg sem a tankönyvek, sem más kiadványok nem adnak.

100 év 100 percben című filmsorozat

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2018-ban és 2019-ben 100 év 100 percben címmel húsz darab rövid 5-8 perces filmet készített a szlovákiai magyarság történelméről, amely filmekben a szlovákiai magyar tudományosság élenjáró képviselői foglalnak össze röviden és közérthetően egy-egy témát. Ezek a rövid filmek a tömörségük és rövidségük miatt kitűnően alkalmasak lehetnek arra, hogy a pedagógusok a tanítási órán használják őket, vagy akár házi szorgalmi feladatként adják a diákoknak a filmek feldolgozását.

Popély Árpád: 1956 Csehszlovákiában
Simon Attila: A szlovákiai magyar sport a két világháború között
Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság demográfiai változásai 1989 után
Simon Attila: A magyarság helyzete a tisói szlovákiában
Liszka József: Szétfejlődés
Gaucsík István: Nemzet(állam), kisebbség és gazdaság: A Hanza Szövetkezeti Áruközpont története
Tokár Géza: Szlovákiai magyar civil mozgalmak a 2000-es években
Angyal Béla: A két háború közötti politikai élet
Popély Árpád: A magyar kisebbség a normalizáció éveiben (1969-1989)
Csanda Gábor: A szlovákiai magyar sajtó 1945 és 1989-között

A kötetbe besorolt tanulmányok eredeti közlésének bibliográfiai adatai

SZARKA László: Egy évszázad kisebbségben: Magyarok a 20. századi kelet-közép-európai nemzetállamokban. In: A mi 20. századunk. Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, 2011, 257-295.

SIMON Attila: Kassa három megszállása: Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle. Évf. 59, sz. 4 (2017), 569-590.

SIMON Attila. A nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban. Középeurópai Közlemények. 2-3. sz. (2009), s. 107-113.

SIMON Attila: Budapest, Moszkva és Prága bűvkörében. A szlovákiai magyar politika alternatívái – az aktivizmustól a budapesti politikáig – a két világháború között. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 13 (2011), 1. sz. 13-24.

POPÉLY Gyula: Magyar oktatásügy a felvidéken 1918–1938. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 9 (2007), 3. sz. 99-112.

SIMON Attila: A várakozás hetei. A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt. In: Limes, 20 (2007), 2. sz. 7–20.

SIMON Attila: Kettős szorításban. A dél-szlovákiai zsidóság Trianon és Auschwitz között. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 16 (2014), 4. sz. 3–15.

SIMON Attila: Málenkij robot és a Csehszlovák nemzetállami tervek. In: Gulag – Gupvi: A szovjet fogság Európában. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizotssága, 2017, 163-179.

SIMON Attila: Új utakon: Csehszlovákia 1945-ben. Korunk. Évf. 3, sz. 5 (2015), 80-89.

POPÉLY Árpád: Lakosságcsere és reszlovakizáció. In: Demográfia, 45 (2002), 4. sz. 468-491.

POPÉLY Árpád: Adalékok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéhez. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 6 (2004), 2. szám, 99-125.

POPÉLY, Árpád. A második világháború utáni belső telepítések Dél-Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 4, č. 3 (2002), s. 29-50. ISSN 1335-4361.

POPÉLY Árpád: A Magyra Bizottság szerepvállalása az Új Szó és a Csemadok megalapításában. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 8 (2006), 4. sz. 83-105.

POPÉLY Árpád: A prágai és a pozsonyi magyar külképviselet és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956). In: Popély árpád (szerk.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2014, 17–90.

SIMON Attila: A szlovákiai magyarok és az 1956-os forradalom. In: In Ivaničková, Edita – Simon Attila (szerk.): Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko – Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 41-55.

POPÉLY Árpád: A csehszlovákiai magyarság a reformfolyamatban és a normalizáció első éveiben. In: Popély Árpád (szerk.): 1968 és a csehszlovákiai magyarság. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 23–44.

SÁNDOR Eleonóra: A rendszerváltás magyar szemmel. In: Fazekas József – Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában (1989–2004). Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2004, 23–50.

SZARKA, László. Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés: a szlovákiai magyar politikai pártok működése 1989-1998. In: Magyarok Szlovákiában (1989-2004)Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig – I. kötet. Somorja – Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004, 79-103.

Simon Attila

Általános iskolai tanulmányait Bátkában végezte, majd a rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1984-ben. A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári oklevelet (1989). Ezt követően a bátkai alapiskolában, majd a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban tanított. 2001-től a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, később az intézet történeti szakosztályának igazgatója. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem multidiszciplináris doktori iskolájában doktori (PhD) fokozatot szerzett. Ugyanettől az évtől a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem Tanszékének a tanszékvezetője. 2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált.

2014. november 1-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója, statutáris képviselője.

Tanulmányaim:

Szakmai érdeklődésének középpontjában elsősorban a szlovákiai magyarok két világháború közötti története áll. Kutatásai során részletesen foglalkozott a szlovákiai magyarok első bécsi döntés előtti magatartásával illetve a korabeli kormánypárti magyar politika kérdésével, de a szlovákiai magyarok 1956 során tanúsított magatartásával is. Több monográfia és kötet szerkesztője, összeállítója, számos tanulmány és ismeretterjesztő írás szerzője. Több – részben társszerzőkkel közösen írt – tankönyv szerzője. Alapító elnöke a Történelemtanárok Társulásának, tagja az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsának.

Szólj hozzá